Invent Baltics OÜ üheks oluliseks tegevussuunaks on ettevõtluskeskkonna arendamisele kaasa aitamine. Oleme Euroopa Komisjoni ning Eesti valitsusasutuste tellimusel:

  • parandanud innovatsiooni tugiteenuste kättesaadavust Eestis, vahendades rahvusvahelist tehnoloogiasiiret (Enterprise Europe Network projekt) ning lähendades Eesti valitsusasutusi ja ettevõtteid Euroopa Liidu innovatsiooni tugiprogrammidega (CIP programmi kontaktpunkti rolli kandmine);
  • tiivustanud alustavaid ettevõtjaid viima ellu oma uuenduslikke äriideid, juhtides kuni 2012. aastani äriplaanide konkursi Ajujaht koolitusprogrammi;
  • viinud ellu tegevuskava kosmosevaldkonna arendamiseks eeskätt Eestis (koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega) ja Balti riikides (NordiBaltSat projekt), aga ka Euroopas laiemalt (NanoSat projekt), eesmärgiga tuua ettevõtjateni Euroopa Liidu ambitsioonikate kosmoseprogrammide Copernicus ja Galileo/EGNOS poolt loodavad võimalused ning valmistada ettevõtjaid ette Eesti liitumiseks Euroopa Kosmoseagentuuriga (ESA);
  • nõustanud endise Nõukogude Liidu liiduvabariikide (Venemaa, Ukraina, Valgevene, Moldova, Gruusia/Georgia) teadus- ja arendusasutuste ning teadmismahukate ettevõtete lõimumist Euroopa Liidu innovatsiooni tugiprogrammidega, aidates luua vastavaid riiklikke tugisüsteeme (projektid ERANIS, INNOTRANS);
  • viinud läbi mitmeid rahvusvahelisi ettevõtlusuuringuid kosmosetööstuse, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, nano- ja materjalitehnoloogia ning biomeditsiini valdkondades.

Tänu ülaltoodud kogemusele ja koostööprojektidele on meil välja kujunenud rahvusvaheline koostöövõrgustik, kuhu kuuluvad mitmed oma ärivaldkonna juhtivad ettevõtted, rahvusvahelised erialaliidud, teadus- ja arendusasutused ning ettevõtluse tugistruktuurid eri riikidest. Kogu Euroopat katvad tihedad koostöösidemed võimaldavad meie kogenud ja professionaalsetel projektijuhtidel kiiresti ja efektiivselt ellu kutsuda konsortsiumeid eriilmeliste ülesannete täitmiseks.