Kosmosevaldkonna arendus Eestis

Alates 2008. aastast on Invent Baltics OÜ olnud koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega (EAS-iga) aktiivselt tegev kosmose valdkonna arendamisega Eestis ja Balti riikides. Muu hulgas oleme ellu viinud kolme riigihanke tegevused:

1)  Riigihanke „Kosmose ja lennundustehnoloogia standardite ja rahvusvaheliste hankeprotsesside juhendmaterjal“ (2011-2014) tegevuste elluviimine

Hanke raames läbiviidud tegevuste tulemusena:

 • Kaardistati lennundus- ja kosmosevaldkonna võtmetegijad kui potentsiaalsed koostööpartnerid Eesti ettevõtetele (kokku on valimis ligikaudu 500 ettevõtet, organisatsiooni).
 • Viidi läbi 12-st seminarist koosnev ürituste sari „Eesti ettevõtete võimalused lennundus- ja kosmosesektori rahvusvahelistel hangetel osalemisel".
 • Korraldati sihtrühma ettevõtjatele kontaktreis Thales Alenia Space grupi ettevõtetesse Itaalias ja Prantsusmaal.

2) Riigihanke „Kosmosetehnoloogia maapealsete rakenduste ja võimaluste tutvustamine Eesti ettevõtjatele nende teadlikkuse tõstmiseks ja konkurentsi­võime suurendamiseks“ (2009-2010) tegevuste elluviimine

Hanke raames läbiviidud tegevuste tulemusena:

 • Analüüsiti uusi ärivõimalusi Eesti ettevõtetele kosmosetehnoloogiate maapealsete teenuste arendamiseks.
 • Tekkis parem ülevaade kosmosetehnoloogia maapealsete teenuste (downstream services) pakkujatest ja arendajatest Eestis – 2009. aasta II poolel intervjueerisid Invent Baltics OÜ konsultandid Kristo Reinsalu ja Tõnis Eerme kosmosetehnoloogia maapealsete rakenduste institutsionaalseid lõppkasutajaid ja rakenduste aren­dajaid. Kokku viidi läbi 32 intervjuud avaliku sektori, ettevõtete ning teadus-arendusasutuste esindajatega. Intervjuude käigus uuriti satelliitidelt tulevate andmete kasutamise viise ja eesmärke ning püüti välja selgitada satelliitandmeid kasutavate organisatsioonide potentsiaalseid vajadusi, et olla võimelised tulevikus pakkuma nt suurema lisandväärtusega avalikke teenuseid
 • Korraldati õppereise (Rooma ja Frascati: Itaalia Kosmoseagentuur ja ESA Maa Vaatluse keskus ESRIN; München: EADS Astrium ja Saksamaa Kosmoseagentuur DLR; London ja Surrey: UK Kosmoseagentuur, Surrey Satellite Technology Ltd) ja seminare (4) eesmärgiga pakkuda teavet ja vahendada kontakte selleks, et Eesti ettevõtjad ja avaliku sektori asutused saaksid arendada ning kasutusele võtta uusimaid teenu­seid, mis baseeruvad Maa kaugseire, satelliitnavigatsiooni, ja -kommunikatsiooni võimalustel. Kui seminaride eesmärgiks oli tõsta koolitatavate teadlikkust kosmose­tehno­loogia maapealsete teenuste kasutusvõimalustest ning rakendustest, siis õppereiside puhul oli eesmärgiks näidata osalejatele kosmosetehnoloogiate maapealsetel rakendustel baseeruvate teenuste väljatöötamiskeskkonda ning veenda nimetatud teenuseid ise arendama ja kasutusele võtma.
 • Korraldati Eesti kõigi aegade suurim rahvusvaheline kosmosevaldkonna konverents – 2010. aasta mais toimus Tallinnas rahvusvaheline konverents „Space Downstream Services 2010: Kosmose maapealsed teenused riigi, ettevõtluse ja teaduse konkurentsivõime edendamisel“ (SATFUTURIS). Konverentsi toetasid kuldsponsorina EADS Astrium, Euroopa kosmoseprogrammi GMES büroo ning EstSpacE projekt Tartu Observatooriumi eestvedamisel. Konverentsi ettekandjad tutvustasid uusi ärivõimalusi ja teadusuuringute tulemusi. Ettekannetes keskenduti peamiselt lõppkasutajatele suunatud teenuste loomisele ning tutvustati vastavaid innovaatilisi ärimudeleid. Konverentsil osales enam kui 300 delegaati kokku 15 riigist. Külaliste hulgas oli hulgaliselt ettevõtjaid, kosmosetööstureid ning poliitikakujundajaid.
 • Defineeriti Eesti kosmose valdkonna strateegilised arenguprioriteedid.

Riigihanke tegevuste lõpptulemusena valmis CD-le koondatud koolitusmaterjal, mis sisaldas kosmoseturgude, valdkonna tule­viku ärimudelite ja Eesti hetkeolukorra analüüse, Euroopa kosmosesektori tipptegijate ette­kandeid konverentsil „Space Downstream Services 2010", Eesti ettevõtjatele korraldatud kosmoseteemaliste õppereiside kokkuvõtteid ning muid õppematerjale.

3)  Riigihanke „Kosmose valdkonna ettevõtluse ning teadus- ja arendustegevusega seonduvad tegevused“ (2008-2009) tegevuste elluviimine

Hanke raames koolitati Eesti ettevõtjaid, avaliku sektori töötajaid ning poliitikakujundajaid kosmose­tehnoloogiate ja kosmosetööstuse valdkonnas. Viidi läbi kosmosevaldkonna võimaluste analüüs, mille põhjal valmis Eesti kosmosestrateegia nn. „roheline paber“ (ingl. k. green paper) „Towards Estonian Space Policy and Strategy“.

Hanke tegevuste tulemusena:

 • Loodi Eesti tehnoloogiaettevõtete andmebaas, mis koosnes enam kui 400 Eesti ettevõtte andmetest. Viidi läbi T&A mahukate ettevõtete tehnoloogiaauditid.
 • Eesti avaliku sektori poliitikakujundajate teadlikkuse tõstmiseks ning nende koolitamiseks viidi läbi 2-päevane koolituskursus, mille põhiesinejaks
  olid prof. Walter Peeters (International Space University) ning Bartosz Buzske (PolSpace).
 • 60-le ettevõtjale korraldati 2-päevane koolitustsükkel kosmosevaldkonna majandustegevuse eripärade tutvustamiseks. Kõrgetasemelise ettevõtluskoolituse viisid läbi prof. Walter Peeters ja dr. Bernd Madauss (mõlemad International Space University), Peter Bütfering (SpaceInnovation Europe), Hillar Tork (Modesat Communications) ja dr. Anu Reinart (Tartu Observatoorium).
 • 20-le ettevõtjale korraldati 2-päevane koolitusreis Euroopa Kosmoseagentuuri Tehno­loogia- ja Uurimiskeskusesse ESTEC, kus anti üle­vaade kosmose valdkonna tehnoloogia­arendusprojektides rakendatavatest nõudmistest ja standarditest. Eesti ettevõtted said tutvuda ESTEC-is sealse tehnoloogiate testimiskeskusega (Test Center) ja käia Space Expol.
 • Koolitusmaterjalide ja õppereisi põhjal koostati CD-le koondatud õppematerjal ettevõtjatele, kes kavandavad arendustegevust kosmosetehnoloogiate suunal.


Täiendava info küsimiseks võtke ühendust:

vanemkonsultant Tõnis Eerme
Telefon:
+37253407861
E-post: tonis.eerme@invent.ee