SMARTMUSEUM

Invent Baltics aitas ELIKO Tehnoloogia Arenduskeskusel käivitada eduka 7. Raamprogrammi projekti Informatsiooni- ja Kommunikatsioonitehnoloogia alaprogrammis. 7. Raamprogamm toetab kõrge potentsiaaliga innovatiivseid teadus- ja arendusprojekte, mis edendavad märgatavalt antud teadusvaldkonna tehnikataset. ELIKO Tehnoloogia Arenduskeskus (ELIKO TAK) on üks kaheksast arenduskeskusest, milles ettevõtted ja teadusasutused arendavad ühiselt teadmistemahukaid tehnoloogiaid EASi poolse kaasfinantseeringu alusel. 

ELIKO lähtepunktiks oli kompetents RFID tehnoloogiate valdkonnas ning visioon kasutada lühimaa RFID toega mobiiltelefone kasutajaeelistuste jälgimisel. ELIKOl olid ka üldteadmised masinloetavast semantilisest andmeesitusest, veebisisu annoteerimisest, ontoloogiate põhiprintsiipidest ning tarkvaraarendusest mobiilsetele seadmetele. 

SMARTMUSEUMi lahenduse aluseks on mobiiltelefoni salvestatav muuseumikülastaja kasutajaprofiil, mis on ajas arenev ning peegeldab kasutaja huvisid. Muuseumis paiknevad kunstiobjektid on omakorda märgistatud RFID kiipidega. Iga raadiomärk kannab endas infot konkreetse objekti kohta, aga ka võtmesõnu semantilise otsingu teostamiseks muuseumi kodulehel ja üleilmsetes andmebaasides (nt Wikipedia, blogid, digitaalsed raamatukogud jms). Kasutajaprofiil sisaldab meelepäraste objektide nimistut koos külastuse kontekstilise infoga – kas külastus toimub koos perega või üksi, kas aega on palju või vähe jms. Lisaks kajastab profiil külastaja erivajadusi, päritolu ja haridustaset. Invent Baltics abiga moodustati rahvusvaheline konsortsium, kuhu lisaks ELIKOle kuuluvad Apprise OÜ (Eesti), Aalto Ülikool (Soome), Royal Institute of Technology (Rootsi), INRIA (Prantsusmaa), WebGate (Bulgaaria). Toote lõpptarbijatena kaasati arendusprojekti kaks Euroopa muuseumit – Itaalia Teadusajaloo Muuseum Firenzest ning Heritage Malta.  

Koostöös Invent Baltics konsultantidega defineeriti lõplik toode ja süsteemi spetsifikatsioon, rakendusuuringuprojekti eesmärgid ning koostööpartnerite vajadus, katmaks puudulikke kompetentse terviklahenduse pakkumiseks.

SMARTMUSEUM on hea näide sellest, kuidas on ühe arendusettevõtte spetsiifiline kompetents paigutatud laiemasse koostööprojekti, mille tulemusena valmib maailma mastaabis huvipakkuv ja konkurentsivõimeline toode.