19.11.2013

Invent Baltics OÜ poolt algatatud transpordi valdkonna projektitaotlus BEAWARE saab rahastuse

← Tagasi pressiteadete vaatesse

Statistiliselt on kuni 95 % raamprogrammide projektide koordinaatoritest pärit Lääne- Euroopa riikidest. Kuigi lennundusorganisatsioonide potentsiaal Ida-Euroopa riikides on palju suurem, ei ole enamik veel võimelised liikuma piirkondlikult organiseeritud tarneahelast üleeuroopalisse väärtuse loomise ahelasse. Enamasti on takistuseks kas rahaliste vahendite puudumine või informatsiooni puudus (vajadused, nõuded etc.). Seetõttu algatati BEAWARE (Bridging East West for Aerospace Research) projekt.

BEAWARE projekti eesmärgiks on lennundusega seotud organisatsioonide informeerituse ja huvi suurendamine raamprogrammis osalemise vastu. Erilist tähelepanu pööratakse neile, kes seni programmi pakutavatest võimalustest ühel või teisel põhjusel hoopis kõrvale on jäänud. Töö tulevaste potentsiaalsete koordinaatorite ja partneritega hakkab toimuma järgmist raamprogrammi ehk Horisont 2020 eesmärke ja võimalusi silmas pidades, pakkudes tuge nii innovatsioonivõimaluste leidmisel kui rahvusvaheliste meeskondade moodustamisel. Kompetentsi kaardistamiseks võetakse vaatluse alla vähemalt 10 lennunduse alast võimekust omavat regiooni Euroopas. Lisaks pakutakse koolitusi ja ettevõtete külastusi koostöökontaktide loomiseks selliste tipptasemel tööstusettevõtetega, kes on võimelised täitma lennundussektorist tulevaid tellimusi. Lõpptulemusena loodetakse jõuda vähemalt ühe võtmetehnoloogiate põhise innovatsiooniahelani ning moodustada vähemalt 5 potentsiaalset projektikonsortsiumi. Pikemas perspektiivis peaks projekti edukas elluviimine viima olukorrani, kus uute partnerlussuhete tekkimine Ida- ja Lääne-Euroopa lennundussektoris tegutsevate asutuste ja organisatsioonide vahel ei sõltu enam Euroopa Liidu poolsest rahastusest.

Suurim lennundusklastrite võrgustik Euroopas - European Aerospace Cluster Partnership (EACP) eesmärgiks saab olema innovatsiooni loomine läbi koostöösidemete loomise Ida ning Lääne lennundusklastrite vahel.

BEAWARE projekti algatajaks ja koordinaatoriks on Invent Baltics OÜ. Projekti konsortsiumisse kaasatud 12 partneri hulgas on nii ettevõtteid, teadusasutusi (National Institute for Aerospace Research, Vilnius Gediminas Technical University ja Zilinska University), erialaklastreid (Aerospace ValleyFarnborough Aerospace Consortium, Hamburg Aviation, Helice, Moravian Aerospace Cluster ja Pôle Pégase) kui teadus- ja arendustegevuse tugistruktuure (Association of Polish Aviation Industry, Agency for the Promotion of European Research). Riikidest on Eesti kõrval esindatud Prantsusmaa, Saksamaa, Poola, Itaalia, Ühendkuningriik, Hispaania, Leedu, Tšehhi, Rumeenia ja Slovakkia. Tihedasse koostöösse on kaasatud Lääne-Euroopa kõrgetasemelised saavutused ja Ida-Euroopa ambitsioonikad püüdlused.

Lisainfo
Eesti Teadusagentuuri uudiskiri
Hamburg Aviation


← Tagasi pressiteadete vaatesse